พล.ต. มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.(2) และคณะฯ ลงพื้นที่ จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 64 เวลา 0900 พล.ต. มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.(2) และคณะฯ ลงพื้นที่ จังหวัดตรัง โดยมี พ.อ .ธีรวัฒน์ ปิ่นแก้ว รอง ผอ.รมน. จังหวัด ต.ง. (ท.) และคณะฯ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 64 และ แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 65 และนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน และกลุ่มอาชีพ (สวนยาง,ปศุสัตว์) ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง หลังจากนั้น เวลา 1430 คณะฯได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎา ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย