โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน บ้านน้ำหมีน้อย ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์