การเตรียมวิทยากรพลเมืองประชาธิปไตย พลโท อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.