จัดโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรม

การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและจิตสาธารณะ ห้วง 13-15 ม.ค.65 ณ วัดเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เมื่อ 13 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. โดย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)เป็นประธานเปิด โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรม : การฝึกอบรมการพัฒนาจิตใจและจิตสาธารณะ ห้วง 13-15 ม.ค.65 ณ วัดเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.,คณะครู และนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของซาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเยาวชนในพื้นที่ชุมชน พร้อมทั้งสังคมคุณธรรมโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนด้วยพลัง บวรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในเซิงป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางสังคม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอตลอดการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย