รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด น.ภ.

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด น.ภ.
วันที่ 25 ม.ค.65 เวลา 1330 พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมและพบปะ นางสมบัติ เอกตาแสง ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ของ กอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นกก ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในกลุ่ม 3 ประสาน (กอ.รมน., กศน. และปราชญ์ชาวบ้าน) โดยมี กศน.อ.ซำสูง ในฐานะผู้ประสานงานของกลุ่มเป็นผู้บรรยายถึงการดำเนินการ การจัดหาตลาด ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มออกสู่ท้องตลาด จนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น หลังจากนั้น คณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จว.ขอนแก่น โดยมี ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและนำชมสถานที่ดำเนินกิจกรรม โรงเลี้ยงไก่, โรงเพาะเห็ด, บ่อเลี้ยงปลา และโรงเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้ได้รับทราบปัญหาในการดำเนินโครงการฯ ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องปิดสถานศึกษาเป็นเวลานาน จึงขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งครูและ นักเรียนยังขาดประสบการณ์ทางด้านการเกษตร ซึ่งได้แนะนำให้ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ มาให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนอย่างสูงสุด รวมทั้งนักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น