จัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ม.3 ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา