หน้าแรก กิจกรรม ศปป.๑ กอ.รมน. การพัฒนาการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ล.ย.

รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ล.ย.

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. พร้อมคณะฯติดตามประเมินผล โครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ณ บ้านนาบอน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมี นายอนุชิต มาอ้วน ปราชญ์เพื่อความมั่นคงด้านจักสานของ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. เป็นผู้สาธิตการจักสานไม้ไผ่ทำเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในกลุ่มมีองค์ความรู้ แต่ยังขาดการส่งเสริมอาชีพ และปัจจัยการผลิต หลังการจัดกิจกรรม จึงได้ร่วมบูรณการกับทีม 3 ประสาน กอ.รมน. กศน. ปราชญ์ที่มีองค์ความรู้ จัดตั้งกองทุนกลุ่มจักสาน และสร้างกลุ่มเครือข่าย ให้สมาชิกมารวมกลุ่มผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งได้จัดทำบัญชีครัวเรือน และมีการปันผลให้กับสมาชิก ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และคณะฯ เข้าเยี่ยมชม โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ โรงเรียนบ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมี ครูพิษณุวัธ สวัสดี ครูโครงการเพชรในตม กอ.รมน. เป็นผู้ดำเนินโครงการขยายผลจากการจัดกิจกรรม โครงการชุมชนสัมพันธ์ ของ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ส่งผลให้ครูและนักเรียน ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หลังจากนั้นคณะฯได้พบปะ นายปรีชา การมงคล ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ของ กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จว.เลย ซึ่ง นายปรีชาได้ผันตัวจากพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาเป็น Young Smart Farmer ที่ได้ผ่านการอบรมหลักการผู้นำแห่งยุค รุ่นที่1 จนสามารถพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบของ อ.วังสะพุง พร้อมทั้ง กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. ได้ดำเนินโครงการขยายผลโครงการพระราชดำริและปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งใช้สื่อออนไลน์ ในการจำหน่ายผลผลิต ส่งผลให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นต้นแบบที่ดีต่อไป