รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กอ.รมน. จังหวัด ล.ย.

วันที่ 28 ม.ค.65 เวลา 16.00 น. กอ.รมน. โดย พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จว.เลย โดยมี ผอ.โรงเรียน คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และได้สรุปผลการดำเนินงานของปี 64 และเตรียมโครงการต่อยอดในปี 65 พร้อมกับนำชมสถานที่ดำเนินกิจกรรม เช่น แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงไก่ไข่การทำปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงปลา นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเชิญนายอุดม อุทะเสน ปราชญ์ชาวบ้านด้านเกษตรผสมผสาน พร้อมสมาชิกกลุ่ม มาเป็นพี่เลี้ยง ทำให้นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากปราชญ์พี่เลี้ยงไปประยุกต์ เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว ในส่วนของผลผลิตของโครงการฯ ที่เหลือจากการทำอาหารกลางวัน สามารถนำไปจำหน่ายให้ชุมชนได้ทำให้มีเงินหมุนเวียนกลับมาในระบบ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องด้วยการออม การจัดทำระบบบัญชี ครัวเรือน ซึ่งครูผู้รับผิดชอบได้นำเงินมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นตัวอย่างการออมให้กับนักเรียน ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นๆ และเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป