รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ร.

เมื่อ วันที่ 1 ก.พ. 65 เวลา 10.00 น. พล.ต. มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ พร้อมด้วย พ.อ.พงษ์มิตร ปินปันคง หน.ปร.ศปม.กอ.รมน.ภาค 3 เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ของ กอ.รมน.จังหวัด พ.ร. โดยมี พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ร. ให้การต้อนรับ ผลการตรวจเยี่ยมฯ หน่วยได้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
พร้อมทั้งได้ร่วมหารือกับ น.ส.ปรียา อุดขันจริง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพริกแปลงใหญ่และสมาชิกของกลุ่มฯ เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขประเด็นเกษตรกรผู้ปลูกพริกในพื้นที่ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
หลังจากนั้น คณะฯ เดินทางไปติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ(กลุ่มอาชีพ) ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ โดยมี นายสาคร อินต๊ะจา ประธานกลุ่มปฏิรูปเกษตรแพร่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้ครัวเรือน / ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป