รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ล.ป.

เมื่อ วันที่ 2 ก.พ.65 เวลา 1000 พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ พร้อมด้วย พ.อ.พงษ์มิตร ปินปันคง หน.ปร.ศปม.กอ.รมน. ภาค 3 เดินทางตรวจเยี่ยม/รับฟังผลการปฏิบัติงานแผนงานของ กอ.รมน. จังหวัด ล.ป. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี พ.อ. โสภณ นันทสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ป.(ท.) และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ล.ป. ให้การต้อนรับ ผลการตรวจเยี่ยมฯ หน่วยได้รายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
หลังจากนั้น คณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียงตำบลเวียงตาล โดยมี นาย นพดล สันเทพ ประธานกลุ่มเพาะเห็ด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สามารถสร้างรายได้ ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน