ผช. ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ก.บ.

เมื่อ 15 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. พ.อ.พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด ก.บ. โดยมี พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รองผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท.) ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ รร.ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ ม.2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี ร.ต.ต.ณัฏฐ์กิตต์ ปานชู ครูใหญ่ ฯ ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น คณะฯ เดินทางติดตามผล โครงการขยายผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งทับควาย ม.3 ต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จว.กระบี่ โดยมี นาย สมสวิง หนูศิริ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และต่อมา คณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ โครงการโคกหนองนาโมเดล ณ บ้านมะม่วงเอน ม.4 ต.สินปุน อ.เขาพนม จว.กระบี่ โดยมี นาง ธรรยาภร เกศรีสม สมาชิกกลุ่มอาชีพเกษตร เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมโครงการฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย