ผช. ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ง

เมื่อ 16 ก.พ.65 เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.อ.พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการของ กอ.รมน. จังหวัด พ.ง. โดยมี น.อ.ทรงวิทย์ วารีนิธิ ร.น. ผอ.สรมน.พ.ง./หน.กลุ่มงานนโยบายแผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.ให้การต้อนรับ และ นำคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินงาน โครงการงานเสริมสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ณ กลุ่มเลี้ยงสัตว์บ้านปุกปุย ม.2 ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา โดยมีนาย จรวย ปานทอง ประธานกลุ่ม ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น คณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่การดำเนินโครงการ งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การทำผ้ามัดย้อม เกษตรผสมผสานและการปลูกพืชต้นฟ้าทะลายโจร ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา โดยมี นาย สมบัติ ยกเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย