เรื่องเล่าจากชุมชน ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน ตอน ปัญหาหนี้นอกระบบ ใน จ.เลย