รื่องเล่าจากชุมชน ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน

เรื่องเล่าจากชุมชน_ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน ตอน ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว