ช่วงตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน ตำบลทัพราช อ.ตาพระยา และ ต.โคกปี่ฆ้อง อ.เมืองสระแก้ว