ช่วงตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน ตำบลเมืองฝ้าย อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์