พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯของ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ.

ข่าว ศปป.1 กอ.รมน. เมื่อ 10 พ.ค. 65 เวลา 0900 พล.ต.วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯของ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. ในการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายอับดุลอาซิ ดอเล๊าะ ผอ.รร.บ้านมะนังกาหยี และคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลาดุก หลังจากนั้น คณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการฯ ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. ในการดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโกตาบารู ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา โดยมี ดร.รัตนา ดำทองเสน ผอ.รร.โกตาบารู สพป.ยล.1 ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ กิจกรรมการเลี้ยงปลา การปลูกผักกางมุ้ง และการเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่ และการเลี้ยงไส้เดือน
ต่อมาคณะฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ (กลุ่มอาชีพโคเนื้อ) ณ ศูนย์เรียนรู้ธุรกิจชุมชนโคเนื้อตำบลเนินงาม บ้านไม้แก่น ม.2 ต.เนินงาม อ.รามัน จว.ยะลา โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง เลขาธิการ ศอ.บต. และ นายมะนาเซร์ สะมะดะแมง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อต้นน้ำตำบลเนินงาม /วิทยากรโครงการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งสาธิตการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลโคเนื้อและเศษหญ้า เป็นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มอีกด้วย ผลการปฏิบัติทางโรงเรียน/ชุมชน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน ต่อไป