กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน ตอน ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก