เรื่องเล่าจากชุมชน ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน ตอน โครงการหลวงม่อนเงาะ จ.เชียงใหม่