ช่วงตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่