ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) บ้านแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้