ช่วงตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน ตำบลป่าไผ่ อำเภออลี้ จังหวัดลำพูน