ช่วง เรื่องเล่าจากชุมชน ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน ตอน การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน