เรื่องเล่าจากชุมชน ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งประชาชน ตอน ทสปช. จ.นราธิวาส