การประชุมการจัดทำงบประมาณและการเงิน สปง.กอ.รมน.

มื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๓ น. คณะผู้บริหาร ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะผู้บริหาร สปง.กอ.รมน. ประชุมหารีอร่วมกันในด้านการจัดทำงบประมาณและการเงินฯ โดยมี พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และ พล.ท. วิชียร แข็งขัน ผอ.สปง.กอ.รมน. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคาร กอ.รมน.