แผนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก

เมื่อวันพุธที่ 19 ต.ค. 65 พล.ต. วรวุฒิ แสงทอง รอง ผอ.ศปป. 1 กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์”ให้กับข้าราชการ กรมการสารวัตรทหารบก, นายทหารนักเรียน, นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรของโรงเรียนทหาร สารวัตร กรมการสารวัตรทหารบก ณ แหล่งสมาคม กรมการสารวัตรทหารบก