แผนด้านการเสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์

มื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ พล.ต.พิรุณ นยโกวิทย์ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงในชีวิตของ ประชาชนและประเทศ เรื่องเกี่ยวกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก เพื่อพิจารณาศึกษาความมั่นคงในชีวิตของ ประชาชนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที่สี่ตำบล ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม กรรมาธิการ CA ๔๒๒ อาคารรัฐสภา กทม.