วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี

มื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๕ พล.ท. อนุชา สังยสุวรรณ ผอ.ศปป. กอ.รมน. และคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปีดงาน วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ครบรอบ ๖๓ ปี ณ ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช.0 หลังจากนั้นได้ยี่ยมชมงานนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการถ่ายทอด องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)