การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๕ เวลา 0๔0๐ พล.ท. อนุชา สังฆสุวรรณ ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. ร่วมการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการประกวดผลงานฯ โดยมี พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง (ศปร.) ลำลูกกา ปทุมธานี

main

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑