การประชุมหารือการดำเนินโครงการ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กอ.รมน. และ วช.