การประชุม การแก้ปัญหา “โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒” พื้นที่บ้านวังช้าง จังหวัดชุมพร