รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยาย “การทำวิสาหกิจชุมชน การทำสวนเกษตรลอยฟ้า”