เดินหน้าปฏิรูป ชุมชนบ้านสวน ต.บางสะพาน และ ครูเพชรในตมโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ต.ไร่ใหม่