รายการเดินหน้าปฏิรูป ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลัก พระราชดำริ ต.หนองสังฆ์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ