รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นวิทยากรบรรยาย “อุดมการณ์รักชาติ”