ศปป.๑ กอ.รมน. เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ท. เพื่อศึกษา ดูงานด้านผลิตภัณฑ์ ด้านนวัตกรรม เพื่อบูรณาการร่วมกันในแผนงาน/โครงการ