การติดตาม ประเมินผล แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศปป.๑ จ.นครราชสีมา