การติดตาม ประเมินผล แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ศปป.๑ พื้นที่ จ.ชัยภูมิ