การตรวจเยี่ยมคิดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่กอ.รมน.ภาค 2 ( กอ.รมน.จังหวัด ก.ส. )