ศปป.1 กอ.รมน. ตรวจติดตาม ประเมินผล ตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2566 และ รับทราบปัญหาตามแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2565