กอ.รมน. ที่พึ่งของประชาชน ตอน โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์