ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตอน บ้านเขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก