ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งของประชาชน ตอน การบริหารจัดการขยะเปลือกหอยเชอรี่ของชาวตำบลตระกาจ