ช่วง กอ.รมน. ที่พึ่งของประชาชน ตอน โครงการเสริมสร้างปราชญ์เพื่อความมั่นคงและเครือข่ายภาคฯ