ช่วงเรื่องเล่าจากชุมชน ตอน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม