ช่วง กอ.รมน.ที่พึ่งของประชาชน ตอน จุลินทรีย์ ย่อยสลายตอซังข้าว อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม