ช่วง ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอน โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร)ต.ถนนขาด จ.นครปฐม