ช่วง กอ.รมน. ที่พึ่งของประชาชน ตอน เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม