วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 โดย พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสารนิเทศ  จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน) ณ โรงแรมโรงแรมราวดี  ตำบลปากพูน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำชุมชนและสื่อมวลชน จาก 14 จังหวัดภาคใต้   รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น การเมืองภาคพลเมือง โดย อ.วันพระสืบ   สกุลจินดา  เป็นวิทยากร และรับฟังบรรยายความรู้การสร้างธรรมนูญชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาย อดุลย์ มีศรี  วิทยากรจากสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์(ผู้นำชุมชน) ที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนข่าวปลอม และรณรงค์สร้างความเข้าใจและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ รักสถาบัน และจิตสำนึกความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของชาติบ้านเมือง