วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตรัง โดย พ.อ.ทวนทอง ทองสุภา รอง ผอ.รมน.จังหวัดตรัง ,นางนภา จิโรภาสผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดตรัง และนายโสพาศ เมืองแก้ว นายกอบต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง  จัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ขึ้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  หมู่8 ตำบลหนองช้างแล่น อ. ห้วยยอด  จ.ตรัง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมีนายเปลื้อง ช่วยรุย  ปราชญ์ชาวบ้าน ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการลดใช้สารเคมี เพื่อเป็นการลดต้นทุน และการทำเกษตรแบบผสมสนามทางการเกษตร  เพื่อให้ประชาชนได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง  รวมไปถึงลงพื้นที่เพื่อติดตามดูวิธีการเกษตรแบบผสมผสานและการจัดแบ่งพื้นที่ในการเพาะปลูก  นอกจากนี้มีการส่งเสริมทำไม้กวาดให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองช้างแล่น และฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีรายได้เสริม มีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น มีการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน